مرکز نوآوری ICT دانشگاه صنعتی شریف

آموزش‌ها: ۶ ارائه‌دهندگان: ۷

آموزش‌ها

شما می‌توانید محتواهای آموزشی کانال دلخواه خود را در وداس دنبال نمایید.

ارائه‌دهندگان

عیسی زارع پور
عیسی زارع پور
محمد جهان بخت
محمد جهان بخت
جواد ابراهیمی
جواد ابراهیمی
سجاد اصغری
سجاد اصغری
سعیده پارسایی فرد
سعیده پارسایی فرد
امین بهشتی
امین بهشتی
یوسف  بالاخانی
یوسف بالاخانی